Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • Zenn Coaching en Onderwijs is opgericht door Kelly Bakker te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76806464.
 • Zenn Coaching en Onderwijs richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 16 jaar.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Zenn Coaching en Onderwijs en alle daarmee verband houdende handelingen.

Artikel 2 Definities

 • Opdrachtnemer; Zenn Coaching en Onderwijs.
 • Opdrachtgever; de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de client.
 • Overeenkomst; een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende overeengekomen dienstverlening.

Artikel 3 Coaching en begeleiding toestemming

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 • De ondertekende op opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Zenn Coaching en Onderwijs kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 4 Regels rondom een afspraak

 • Bij aanvang van de coachingsessie wordt het kind door de ouder of bevoegde gebracht en op de afgesproken tijd weer gehaald. De ouder dient tijdens de afspraak te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Na een sessie is er kort, maximaal 10 minuten, de gelegenheid om te bespreken waaraan uw kind en ik samen hebben gewerkt, met toestemming van het kind. Bij sommige sessies zijn de ouder(s) aanwezig.
 • Tijdens een tussentijds gesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken. Van de coachingsessies worden geen uitgebreide verslagen gemaakt en er is dus ook geen uitgebreide dossiervorming.
 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Artikel 5 Observatie en verslag

 • In overleg met of op verzoek van de opdrachtgever bezoekt de opdrachtnemer de school voor een observatie en/of verslaglegging. Er wordt vooraf een inschatting gemaakt over de daarvoor benodigde tijd.
 • Op verzoek van de opdrachtgever kan een schriftelijk verslag naar derden worden gestuurd. Dit verslag wordt opgemaakt door Zenn Coaching en Onderwijs.
 • De hierboven genoemde diensten worden geregistreerd en gedeclareerd.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

 • Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessie.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt eerst toestemming gevraagd aan de daarvoor gezaghebbende ouder/verzorger.
 • Indien opdrachtnemer op grond van wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding eisen van de opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en meldcode huishoudelijke geweld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting. Het resultaat kan namelijk nooit gegarandeerd worden, gezien het afhankelijk is van vele factoren.
 • Opdrachtgever is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat, gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en consequenties hiervan. Opdrachtnemer is hier nimmer aansprakelijk voor.
 • Voor lichamelijke en psychische klachten van het kind raden wij u aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 Artikel 8 Klachtenregeling

 • Indien opdrachtgever een vraag of klacht heeft, dan neemt deze contact op met de opdrachtnemer, zodat er naar een gepaste oplossing kan worden gezocht.
 • Klachten voorafgaande aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na afspraak te worden gemeld bij de opdrachtnemer.
 • De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving, zodat de opdrachtnemer adequaat kan reageren.

Artikel 9 Verhindering

 • Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit kan telefonisch of per mail. 
 • Bij afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten voor te laat afzeggen 50% van het coachingtarief.
 • Bij het niet verschijnen op de afspraak zal het gehele bedrag van het coachingtarief worden gefactureerd. 
 • Bij afzegging door ziekte is er overleg mogelijk.
 • Indien opdrachtnemer verhinderd is, door bijvoorbeeld ziekte, dan zal zij u tijdig informeren. Tevens wordt er op korte termijn een nieuwe coachingsessie gepland.

Artikel 10 Duur en beëindigen

 • De duur van de overeenkomst en de begeleiding wordt vastgesteld in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten of te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of tijdig nakomt.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Tarieven

 • De tarieven staan vermeld op de pagina tarieven van de website of zijn op te vragen bij Zenn Coaching en Onderwijs. 
 • Tariefwijzigingen worden vooraf aangekondigd, dan wel schriftelijk of mondeling.
 • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij begeleiding van de client inbegrepen.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

 • De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid te voldoen.
 • Als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald wordt een herinnering verstuurd.
 • Indien er niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering wordt betaald is opdrachtnemer gerechtigd bij een tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen.
 • Indien er 7 dagen na de tweede betalingsherinnering nog niet is betaald, is opdrachtnemer genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor rekening voor de opdrachtgever.
 • Bij een betalingsachterstand is opdrachtnemer gerechtigd behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgever aan hun betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekking is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook verplichten beide partijen zich dit in eerste instantie samen op te lossen.
 • Als dit niet lukt kunnen beiden een beroep doen op derden. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij zelf en worden nooit gedeeld.